ประวัติองค์กร

ดี จี เอ็ม (Dangerous Goods Management) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2530 

เป็นองค์กรระหว่างประเทศชั้นนำ โดยเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินค้าและวัตถุอันตราย

ดี จี เอ็ม มีแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสินค้าอันตรายอย่างครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน (ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงพยาบาล ห้องปฎิบัติการ อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ์ การขนส่งทางอากาศ ถนน และเรือ)  

กิจกรรมต่างๆของ ดี จี เอ็ม ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยที่มีคุณภาพระดับโลก ได้แก่

  • มาตรฐานในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพการจัดการ 
  • กฎระเบียบข้อบังคับการขนส่งสินค้าอันตราย ICAO/IATA DGR, 49 CFR, IMO-IMDG, ADR, และ RID
  • การปฏิบัติอื่นๆ (กฎระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นและนโยบายของลูกค้า)

ดี จี เอ็ม มีความเข้าใจแนวโน้มของตลาดและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

CORE BUSINESS VALUES

Values are essential. Our core values support our business:

  • Knowledge: We promote developing and sharing our high technical and regulatory knowledge across the business.
  • Compliance: We ensure adherence to Regulations, Standards, and stakeholders requirements on a day to day basis.
  • Leadership: We work focused on continuous improvement of safety therewith offering the highest quality services and products.
  • Solutions: We are committed to delivering dedicated solutions to every challenge of our customers

Memberships and Acknowledgements