การได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม

การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั่วโลกที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ภาคธุรกิจหลักที่ได้รับการสนับสนุนโดยเครือข่าย ดี จี เอ็ม ได้แก่
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
 • การขนส่ง
 • โรงพยาบาลและเครื่องมือทางการแพทย์
 • ภาครัฐ
 • อุตสาหกรรมยานยนต์
 • Chemicals
 • อุตสาหกรรมการบิน
 • การขนส่งทางอากาศ
 • การขนส่งทางเรือ
 • การขนส่งทางถนน
 • การขนส่งทางรถไฟ

Memberships and Acknowledgements