การให้บริการ

สำหรับสินค้าที่เป็นอันตรายทุกชนิด รวมถึง วัตถุระเบิด สารกัมมันตรังสี และสารติดเชื้อ ดี จี เอ็ม ให้บริการ มีการให้บริการ ดังต่อไปนี้

การจำแนกประเภทและความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทของสินค้าอันตรายนั้นถือเป็นขั้นตอนแรกในการจัดการสินค้าอันตรายได้อย่างปลอดภัยดี จี เอ็ม มีเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางในการจำแนกความเป็นอันตรายของสินค้าในแต่ละประเภท

การบรรจุและการแบ่งบรรจุในการขนส่งสินค้า

อุบัติเหตุในอดีตที่ผ่านมาเกิดจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของเราสามารถช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า สินค้าของคุณจะได้รับการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎ

การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

ดี จี เอ็ม มีความสามารถ ในการตรวจสอบ บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ ของ UN

การติดฉลาก และ เครื่องหมาย ของการขนส่งสินค้า

ดี จี เอ็มเป็นผู้ให้บริการ ในการติดฉลาก และ เครื่องหมาย สำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายโดยเฉพาะ เพื่อเป็นไปตามกฎระเบียบในการขนส่งสินค้าอันตราย

จัดเตรียมเอกสาร

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของเราผ่านการฝึกอบรมในด้านการจัดการเอกสาร Dangerous Goods Declaration (DGD)และสามารถลงลายมือชื่อกระทำการแทนในเอกสาร Dangerous Goods Declaration (DGD) ในทุกรูปแบบของการขนส่ง(IATA-DGR, ADR, 49 CFR, IMDG, RID เป็นต้น)

การประกันภัยในการขนส่ง

ดี จี เอ็มคำนึงถึงความปลอดภัยในการขนส่งของสินค้าอันตรายเป็นหลัก นอกจากนี้ทาง ดี จี เอ็มยังดำเนินนโยบายการประกันภัยครอบคลุมการขนส่งสินค้าอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง

บริการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย

DGR Packing

บริการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ

Shipping Dangerous Goods Globally

การให้บริการเพิ่มเติม

  • บริการติดต่อฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร Packing List
  • การรับรองและตรวจสอบสินค้าอันตราย

Memberships and Acknowledgements